مدرس ابوآ در آموزشگاه موسیقی آوای مهربانی.

دانش آموخته نوازندگی ساز جهانی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

سابقه اجراهای متعدد سلو و با ارکسترهای متعدد،کوارتت و تریو،شرکت در مسابقه گروه نوازی،شرکت در مسترکلاس های استادان مدعو از خارج از کشور،شرکت در کارگاه قمیش تراشی